Tiêu chuẩn áp dụng và các văn bản Nhà nước liên quan

VI.   TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ CÁC VĂN BẢN NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN.

6.1. Tiêu chuẩn áp dụng

Với nỗ lực đưa Công nghệ Neoloy đi sâu vào các công trình trong nước; công ty CP JIVC đã từng bước xây dựng các bộ tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn kỹ thuật và đi tới hoàn thiện bản tiêu chuẩn Quốc gia cho công nghệ này vào năm 2014. Đây là cơ sở pháp lý để công nghệ Neoloy được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam:

   

 6.2. Định mức thi công

 Ngày 04/04/2017, Bộ xây dựng đã ra quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình trong đó có công tác thi công Ô ngăn hình mạng Neoloy với mã hiệu AL.57100:

  

6.3. Chứng nhận chất lượng sản phẩm

Công nghệ Neoloy cũng đã nhận được những chứng chỉ chất lượng ISO.

                  

6.4. Văn bản nhà nước cho phép áp dụng Công nghệ neoweb Neoloy

Các cơ quan chức năng của nhà nước cũng đã có những văn bảo chỉ đạo cho phép ứng dụng công nghệ Neoloy vào các công trình cấp nhà nước.

                

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu