Hình ảnh trước và sau khi thi công neoweb 2 bờ sông Trí, Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Nhà thàu Vĩnh Phúc

Giải pháp neoweb gia cô bờ kênh sông Trí, Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Hình ảnh trước và sau khi thi công

KY ANH HA TINH
 
 
 
Video thi công neoweb tại dự án: