Hình ảnh trước và sau khi thi công neoweb 2 bờ sông Trí, Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Nhà thàu Vĩnh Phúc

Giải pháp neoweb gia cô bờ kênh sông Trí, Kỳ Anh, Hà Tĩnh - Hình ảnh trước và sau khi thi công

Hình ảnh khi thi công neoweb Hình ảnh sau khi trồng cỏ 1 tuần
Neoweb gia cố bờ sông Trí Neoweb gia cố bờ sông Trí
Neoweb gia cố bờ sông Trí Neoweb gia cố bờ sông Trí
Neoweb gia cố bờ sông Trí Neoweb gia cố bờ sông Trí
Neoweb gia cố bờ sông Trí Neoweb gia cố bờ sông Trí
Neoweb gia cố bờ sông Trí

Neoweb gia cố bờ sông Trí

 
 
 
Video thi công neoweb tại dự án: