Hình ảnh cập nhật hình ảnh dự án trọng điểm quốc gia- Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Áp dụng neoweb gia cố mái dốc dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng tháng 10-2022

THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG