Cập nhật thi công dự án Kênh Đông Nhù - Xã Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Cập nhật thông tin dự án Kênh Đông Nhù - Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Sau 1 năm thi công sử dụng giải pháp neoweb cho gia cố mái kênh với các ưu điểm thi công nhanh chóng và kỹ thuật thi công đơn giản. Giải pháp neoweb đã cho thấy hiệu quả sau 1 năm thi công với hiệu quả khai thác tốt.