Cập nhật hình ảnh dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ - C47

Hình ảnh dự án neoweb gia cố chân công trình hồ chứa nước tháng, cập nhật tháng 10/2022

hồ chứa nước Tân Mỹ

hồ chứa nước Tân Mỹ

hồ chứa nước Tân Mỹ

hồ chứa nước Tân Mỹ

hồ chứa nước Tân Mỹ