Cập nhật dự án Kênh Bìa Làng - Thanh Hóa

Sau 1 năm thi công sử dụng giải pháp neoweb cho gia cố mái kênh với các ưu điểm thi công nhanh chóng và kỹ thuật thi công đơn giản. Giải pháp neoweb đã cho thấy hiệu quả sau 1 năm thi công với hiệu quả khai thác tốt.