Định mức xây dựng công nghệ Neoloy

Ngày 04/04/2017, Bộ xây dựng đã ra quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình trong đó có công tác thi công Ô ngăn hình mạng Neoloy với mã hiệu AL.57100

Ngày 04/04/2017, Bộ xây dựng đã ra quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình trong đó có công tác thi công Ô ngăn hình mạng Neoloy với mã hiệu AL.57100

 

Link thông báo chính thức của bộ Xây dựng: http://moc.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/351292/37