Cập nhật dự án Neoweb tại Khu Resort, Hồ Tuyền Lâm, tại Đà Lạt (2016) sau 5 năm thi công

Cập nhật dự án Neoweb tại Khu Resort, Hồ Tuyền Lâm, tại Đà Lạt (2016) sau 5 năm thi công

Dự án Neoweb tại Khu Resort, Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt được thi công năm 2011.
Công trình đã được 5 năm và công trình vẫn đã và đang khai thác tốt.
Dưới đây là hình ảnh cập nhật ngày 16/05/2016