Ảnh cập nhật dự án Neoweb tại Trung tâm NCHN tại Đà Lạt sau 3 năm (05/2016)

Cập nhập ảnh Dự án Trung tâm Nghiên cứu Hạt Nhân tại Đà Lạt sau 3 năm thi công

Dự án Neoweb tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Hạt nhân Tại Đà Lạt được thi công năm 2013.
Công trình đã được 3 năm và công trình vẫn đã và đang khai thác tốt